Art dealer of the Avantgarde
De 
 |
En

Paul Klee
Monsieur Perlenschwein, 1925

Show full screen image

Provenance

1926
Rudolf Probst, Dresden
Atelier Paul Klee, Dessau, an Rudolf Probst, Dresden | 1925–1940 Paul Klee
1928
Alfred Flechtheim, Berlin
Rudolf Probst an Alfred Flechtheim, Berlin
1928
Paul Klee, Dessau
Rudolf Probst an Alfred Flechtheim, Berlin
1940
Lily Klee, Bern
Paul Klee, Bern, an Lily Klee, Bern
1943
Trix Dürst-Haass, Muttenz
Lily Klee an Trix Dürst-Haass, Muttenz
1943
Trix Dürst-Haass, Muttenz
1952
Saidenberg Gallery, New York
Galerie d´Art Moderne, Basel, an Saidenberg Gallery, New York
1953
G. David Thompson, Pittsburgh
1960
Galerie Beyeler, Basel
G. David Thompson an Galerie Beyeler, Basel
1960
Land Nordrhein-Westfalen
Galerie Beyeler an Land Nordrhein-Westfalen
1961
Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Land Nordrhein-Westfalen an Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Artist

Paul Klee - Expositions at Flechtheim
18.12.1879 - 29.06.1940

Description

The Portrait ...

Bibliography

Paul Klee: Handschriftlicher Œuvrekatalog, 1925, Nr. 223/W3

Der Querschnitt, Jg. 8, H. 3, März 1928, S. 164, 165

Der Querschnitt, Jg. 8, H. 5, Mai 1928, S. 320 Der Querschnitt, Jg. 8, H. 6, Juni 1928, S. 450, 451

Der Querschnitt, Jg. 8, H. 8, August 1928, S. 570

Der Querschnitt, Jg. 8, H. 12, Dezember 1928, S. 890, 891 mit Abb.

Paul Klee. Catalogue Raisonné, Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern (Hg.), Bd. 4, 1923-1926, Bern 2000, S. 384-385, Nr. 3904 mit Abb.

Documents

Show full screen image
Monsieur Perlenschwein 1925

Tags